„Ce şi-a propus să rezolve, de fapt,toată această bibliotecă de megastructuri, numite istorii literare?”

Şerban Codrin

(Slobozia)

Sper să fie extrem de binevenită aceasta anchetă literară prin

multitudinea ideilor avansate. Istoria şi adevărul sunt nişte domenii prea

labirintice, prea complicate, care niciodată nu au mulţumit pe toată

lumea, de aceea este benefic să medităm cât mai des la conţinutul lor şi

să ascultăm puncte de vedere cât mai diverse, pentru a căuta un centru de

interes.

Atunci când şi-au proiectat monumentele istorico-literare, pe tot

parcursul cercetării şi al redactării, mai apoi, mereu şi mereu până în

amurgul vieţii lor, toţi aceşti savanţi, profesori, critici literari, în orice

caz, literaţi profesionişti, au avut un singură înaltă ambiţie, să scrie o

istorie a literaturii române în numele adevărului. Unul dintre primii

pionieri a fost Vasile Gr.Pop, autor al unui “Conspect asupra literaturii

române şi literaţilor ei de la început şi până astăzi în ordine cronologică”,

Bucureşti, 1875. L-a urmat clubul tuturor celorlalţi, probabil alcătuit din

truditori luminaţi de aceeaşi nobleţe, de la Nicolae Iorga, Nicolae

Cartojan, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, Şerban

Cioculescu, Vladimir Streinu la Al. Piru, Dumitru Micu, Ion Negoiţescu,

Mihai Deaconescu, Ion Rotaru, Alex. Ştefănescu, Nicolae Manolescu,

Eugen Simion, Laurenţiu Ulici, Eugen Negrici şi, fără a epuza nici pe

departe, îndrăznesc să mă opresc cu enumerarea la Marian Popa. Nu

lipseşte din rafturile universitare nici “Istoria anecdotică a literaturii

române” de Florentin Popescu, nici “Istoria secretă a literaturii române”

de Cornel Ungureanu. Probabil cineva se gândeşte şi scrie, în cunoştinţă

de cauză, o “Istorie ezoterică a literaturii române”, alţii proiectează istorii

sociologice, istorii economice ale literaturii, pentru că plaja de

imaginaţie a savantului danubiano-pontic este infinită.

Unele dintre istoriile noastre literare sunt scrieri cu adevărat

megalitice, ciclopice, faraonice, sau, pentru a folosi un epitet al lui Ion

Rotaru, referitor la „Istoria” lui Marian Popa, titanice. Diagnostic perfect,

unii autori au realizat opere impresionante, enciclopedice,

atotcuprinzătoare istoric-cultural-estetic-sociologic, precum o această

personalitate cu totul impresionantă care este Marian Popa. “Divinul” G.

Calinescu are plăcerea absolutului, aşadar ne oferă în „Istoria” sa nu

numai o cronologie, o ierarhie şi multe judecăţi pertinente de valoare, ci

ne umple cu abundenţă tava cu amănunte inutile despre orice şi oricine,

rudeniile scriitorilor, cumătrii şi încrengături, aplicând fără cusur formula

cine era încurcat cu cine, face justiţie şi injustiţie, dă afară din patrimoniu

pe cine doreşte, fie poeţi, prozatori sau dramaturgi, căftăneşte pe alţii,

ceea ce nu înţelege amendează drastic, nu-l întrece nimeni în

omniscienţă, este un portretist inegalabil, ridiculizează cu răutate,

permiţându-şi abuzuri intelectuale flagrante şi te aruncă, pe tine cititor

mai mult sau mai puţin familiarizat cu Panteonul şi dependinţele

biografice, într-o junglă perplexă, unde nu mai deosebeşti pădurea de

copaci, loc ideal să te rătăceşti şi, obosit, să găseşti repede rezolvarea:

închizi megaceaslovul şi-l aşezi cu nădejde pe raftul cel mai de sus.

În faţa unui atât de impresionant volum de muncă intelectuală, te

întrebi: ce şi-a propus să rezolve toată această bibliotecă de

megastructuri, numite istorii literare? Ele se referă la produsele poetice,

romaneşti, dramatice din evul mediu românesc, din secolul XVIII, din

secolul XIX, din secolul XX. Iată-ne în secolul XXI. Aşadar, automat, nu

ne gândim decât la noile viitoare istorii literare, bineînţeles, din viitorul

cât mai apropiat încolo.

O întrebare, probabil, absurdă: poate fi scrisă/redactată o istorie

literară? Dacă da, de ce? Dacă nu, cu atât mai mult, de ce? Alte întrebări:

ce este o istorie literară? Cine o redactează? Cum se redactează? Încape o

istorie literară într-o carte de 5oo de pagini sau pretenţiile sunt cu mult

mai mari?

Au francezii istorii literare? Răspunsul este afirmativ, dar… În

ograda lor ne aruncăm mereu ochii peste gard, nu numai din admiraţie, ci

şi din spirit imitativ, să nu pierdem vreo tendinţă a modei de ultim

moment.

Francezii, germanii nu s-au grăbit să-şi redacteze istorii literare

“de la începuturi până în prezent”. Cum nu-i bănuiesc de modestie, nu-mi

rămâne decât să caut alte cauze. Probabil că, inteligenţi, nu numai harnici

şi ambiţioşi, au întrevăzut imposibilitatea. Pentru a nu greşi flagrant, au

ales periodizarea, pe secole, pe curente literare, pe specii literare.

“Istoria litaraturii italiene” de Francesco de Sanctis (luată de

George Călinescu de model), nu se pierde în amănunte. După

introducerile de rigoare şi după primii autori, dedică capitolele III-VII

creatorului fundamental, Dante Alighieri (veacul XIV), apoi, într-un stil

concis, analitic, portretizează prin operă poeţii, prozatorii, dramaturgii

celorlalte secole, până la contemporanitatea istoricului (capitolul XX).

Şapte sute de ani de literatură încap în mai puţin spaţiu tipografic decât

are nevoie să divagheze George Călinescu pentru două sute de ani, iar ca

număr de autori, criticul italian este absolut inferior. O concluzie se

impune: Francesco de Sanctis este esenţializant, navighează ca un mare

amiral din capodoperă în capodoperă, pentru că are de unde, aşa că îşi

permite erori (ignoră poezia lui Michelangelo, considerat astăzi cel mai

mare poet italian al secolului al cincisprezeclea), ceea ce nu este cazul

pentru istoricul şi criticul nostru, care trece cu superioritate peste secolul

al XVIII, minimalizând autori fundamentali precum Dimitrie Cantemir şi

Ion Budai-Deleanu, tocmai pentru că nu are de unde.

În literatura germană situaţia se repetă. Friz Martini a redactat o

istorie minimală a literaturii germane, din secolele V-VI până în preajma

anului 1960 (aproximativ 1400 de ani de literatură într-o carte de

aproximativ 600 de pagini). Capitole speciale dedică numai lui Goethe şi

Schiller, dar inventariază, analizează, nu uită nici o culme, de la autori cu

un singur text scurt, dar fundamental, până la giganţi cu opere complete

sau abia în curs de afirmare (Heinrich Böll, Gunter Grass). În schimb

literatura germană abundă de istorii parţiale, pe secole, pe curente

literare. Aproape imdediat după căderea Zidului Berlinului (1989), s-a

tipărit o istorie a literaturii germane din epoca proletcultistă (1933-1989)!

Ce aveţi de spus despre marea eficienţă a neamţului? De fapt, avea totul

fişat, redactat sau gata de publicare, într-un caz ori altul.

Situaţiile sunt identice în literaturile engleză, americană, unde

lipsesc construcţile totale şi totalizante.

Să ne întoarcem la literatură română, mai tânără, mai puţin

abundentă. S-a încercat realizarea unor istorii literare parţiale, cu virtutea

de a fi mai amănunţite, de a evită selecţia cea mai dură, numai din

capodoperă în capodoperă. Fatalitatea a făcut ca unele proiecte să rămână

nefinalizate. “Istoria poeziei româneşti” de Mircea Scarlat s-a întrerupt

prin moartea autorului şi prin lipsa vreunui continuator. “Istoria literaturii

române moderne” de Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu

acoperă numai o parte a secolului XIX, de la Vasile Cârlova la primii

poeţi moderni, Traian Demetrescu sau Ştefan Petică. În centrul

proiectului se află Societatea Junimea, revista Convorbiri literare şi marii

ei creatori. “Istoria literaturii din Dobrogea” de Enache Puiu a rămas

neterminată, din aceeaşi cauză fatală, dispariţia autorului. Încercarea

poate fi un bun exemplu de istorie literară parţială dedicată unei provincii

istorice, idee excelentă, de urmat. În ultimă instanţă, “Geneza şi structura

poeziei româneşti în secolul XX” de Aureliu Goci poate fi considerată o

introducere în istoria genului liric din perioada menţionată. La fel, se

încearcă istorii ale literaturii dramatice româneşti, istorii ale romanului.

Am dori ca proiectele să fie finalizate, cu bibliografii cât mai complete,

cu omisiuni, la fel, cât mai neglijabile.

Totali şi talizanţi, mulţi dintre istoricii noştri literari nu au

rezolvat încă dilema începuturilor: de unde pornim? De la Ovidiu exilat

la Tomis, la la Ioan Casian şi Niceta din Nemesiana sau de la „poeţii

văcăreşti”? De la Mioriţa, compusă de fapt de Vasile Alecsandri, sau de

la aproapele necunoscutele “Istoria ieroglifică” şi “Ţiganiada”? De la

Nicolaus Olahus în corespondenţă cu Erasmus din Roterdam, sau de la

“Învăţăturile lui Neagoe Basarab”, manuscris în limba slavonă, limbă

care, nu-i aşa, ne aminteşte de robia rusească?

După ce Nicolae Iorga a început să publice istoriile sale literare, a

fost ironizat. Ce literatură română o mai fi existat în secolul fanariot, în

secolul uniaţilor ardeleni? Nici nu se putea naivitate mai mare. Hotărât

lucru, istoricul atoateştiutor nu era în toate minţile. Şi totuşi Ion Neculce,

Dimitrie Cantemir şi întreaga Şcoala Ardeleană cu “Ţiganiada” lui Ion

Budai-Deleanu (1760-1820) îi dădeau dreptate. Nu avem o istorie a

literaturii române din secolul XIX? Nicolae Iorga a scris una extrem de

consistentă, dar n-a avut urmaşi, să mai redacteze una, două, afară de o

are excepţie. Nici secolul XX nu are o istorie literară numai a sa. Nu

avem multe şi acest fapt este dureros, dar proiectele noastre abundă,

unele sunt chiar realizate. Ce ne lipseşte? Se afirmă că orice istorie

literară este imperfectă, este nedreaptă în evaluarea multor scriitori,

bineînteles, mai ales contemporani. Dar cât de drepte sunt istoriile

noastre literare cu scriitorii de ieri, de alaltăeri? Cei mai nedreptăţiţi

scriitori români se numesc Dimitrie Cantemir şi Ion Budai-Deleanu. De

ce? Domnitorul moldovean a fost editat academic, parţial a fost tradus

din limbile turcă, greacă, latină, prin vrednicia lui Dan Horia Mazilu şi a

altora, dar încă lipsesc biografiile, monografiile, analizele operei, ediţiile

de popularizare, ba chiar unele rescrieri, prin actualizarea vocabularului

arhaic.

Situaţia lui Ion Budai, cel mai mare poet român din secolul XVIII,

echivalentul lui Eminescu şi a lui Arghezi din secolele următoare, este şi

mai dificilă. Lipseşte cel puţin o biografie, pentru că nu s-a învrednicit

nimeni să o scrie până acum, la 250 de ani de la naşterea scriitorului. În

zadar se editează “Ţiganiada” (varianta a doua), pentru că nu găseşte

cititori, comentatori, analişti. Este paradoxul acestei capodopere, cea mai

importantă din tezaurul poeziei româneşti. Trebuie defrişate alte căi de

apropiere de impozantul monument, care ar fi făcut cinste literaturilor

franceze engleze, italiene, germane, toate la un loc. O posibilitate ar fi

traducerea din limba română latinizantă în limba română literară actuală,

în proză, în versuri. Primii paşi s-au făcut, am încercat ceva, “Ion Budai-

Deleanu. Ţiganiada. Un poem în proză de Şerban Codrin”, dar poate mai

apar idei noi. Alţii se opun rescrierilor, probabil pe bună dreptate, dar se

aşteaptă rezolvări, deoarece prilejuri de reproşuri se găsesc din

abundenţă.

Exemplele pot continua, probabil, mult şi bine. Nu de binevenite

istorii generale duce lipsă literatura română, ci de tipărirea scriitorilor în

ediţii filologice, critice, de la Cantemir la Leonid Dimov şi Stefan Aug.

Doinaş, pentru a da un exemplu între două margini temporale. Câţiva

creatori contemporani au mai avut sau mai au noroc, Editura Academiei,

Editura Polirom se dovedesc parţial providenţiale pentru unii, uituce

complet pentru alţii.

Ne lipsesc antologiile de poezie pe secole, pe curente literare,

antologii realizate competent, fără flagrantele lipsuri. Se pot edita

antologii cu texte comentate, ceea ce nu am întâlnit încă în preocupările

criticilor noştri literari.Este evident, cu cât mai multe antologii de poezie

contemporană cu atât mai puţine omisiuni derutante, antologii simple sau

cu comentarii dedicate inclusiv grupurilor/grupărilor literare.

Probabil că “Dicţionarul general al literaturii române” realizat sub

auspicile Academiei Române de un grup de cercetători sub conducerea

academicianului Eugen Simion este cea mai completă “istorie a

literaturii” noastre, din interiorul şi exteriorul hotarelor. Omisiunile par

minime, ba se lucrează, am auzit, la Institutul de Filologie Română

“Alexandru Philippide” de la Iaşi, sub supravegherea profesorului Dan

Mănucă, la o nouă ediţie completă şi actualizată, pe cât omeneşte este cu

putinţă.

“Dicţionarul bibliografic” de Aurel Sasu este, de asemenea, o

realizare valoroasă din multe puncte de vedere.

Nu este obligatoriu ca un scriitor să fi intrat în sumarul Istoriilor

contemporane ale lui Alex. Ştefănescu, Nicolae Manolescu (partea finală

a propunerii), Ioan Holban sau Al. Cistelecan, drepte/nedrepte în limitele

lor ca lucrări de autor, care este obligat să facă o selecţie după criterii

proprii. Istoria lui Marian Popa, cea mai amplă, diversă ideatic şi

problematic, un fel de jurnal viu al literaturii din perioada comunistă,

este, în acelaşi timp, şi cea mai bogată în ceea ce priveşte numărul

scriitorilor acceptaţi, câţiva beneficiind de prezentări aproape

monografice.

Altceva ar trebui să nu lipsească din bibliografia tuturor autorilor

importanţi: una sau mai multe monografii. De bine, de rău, creatorilor

deja omologaţi până la mijlocul secolului XX li s-a dedicat cel puţin o

monografie. Pentru autorii omologaţi/neomologaţi, dacă se încadrează în

doua jumătate a secolului XX, începe să apară necesitatea redactării unor

monografii, nu propun vreo listă de nume, tocmai pentru a nu crea alte

nedreptăţi, dar absolut toţi poeţii, dramaturgii, prozatorii, eseiştii

valoroşi, criticii de amploare, mai ales scriitorii cu opera încheiată, pe

lângă editare, au neapărată nevoie de aceste analize cât mai complete,

profesionale. “Îngerul cu cartea în mâini” de Alex. Ştefănescu este întrun

anumit fel o antologie comentată dedicată lui Nichita Stănescu. Deci

se poate. De ce bunul exemplu nu devine molipsitor?

Întreb fără a aştepta vreun răspuns: i s-a dedicat vreo monografie,

vreo analiză serioasă autorului “Levantului”, poetului căftănit cu toate

onorurile şi reeditările, prozatorului lăudat şi tradus în limba suedeză şi

prin ţări cât mai apropiate de patria Premiului Nobel? Aşadar, în jurul

Levantului este marketing sau valoare, reclamă comercială de librărie sau

un capitol important de literatură, înainte de a deveni capitol de istorie

literară? Să nu înjugăm boii dinapoia căruţei.

Apariţia numelui unui poet sau prozator într-o istorie literară nu

este un ideal, nici o mândrie personală. Erorile abundă la Călinescu,

Lovinescu, ca să nu mai lungesc lista. Ideal este ca scriitorul să-şi

compună opera. Dacă reuşeşte, bine, va avea un loc, undeva, dacă nu,

degeaba se străduiesc istoricii literari, criticii, prietenii, nu contează cine,

să umple cu paie o păpuşă gonflabilă.

O istorie literară are un canon pentru epocile trecutului, canon

care se realizează în timp, după numeroase încercări şi tatonări,

nicidecum după capricii momentane şi de conjunctură. Se poate inclusiv

aşa, conjunctural, dar nu se ajunge departe, făcătura, falsul ies repede la

suprafaţă, ca spurcăciunea deasupra apei.

Îmi vine să cred că Ion Negoiţescu nu şi-a finalizat proiectul

istoriei sale, nemaicompletându-l cu un al doilea volum, tocmai pentru a

evita capcanele literaturii contemporane.

Este prea devreme să susţin că aş avea vreo problemă personală în

raport cu istorile literare. Nu am nemulţumiri, nu invidiez pe nimeni,

vorba bătrânului Oedip, totul este bine. Mă pot considera un autor

remarcat, mai rău, de Ion Rotaru, mult mai analitic şi mai nuanţat de

Marian Popa. Mi s-au dedicat două monografii, “Şerban Codrin sau

aventura unui poet occidental într-o grădină zen “ de Ion Roşioru (2002)

Eseistul a mai dedicat o monografie lui Marius Tupan. O altă carte ar fi

“Merii în floare. Eseu despre structura poeziei lui Şerban Codrin” de

Violeta Basa (2002).

Sunt prezent, cu o bibliografie fatal parţială, în dicţionarele

literaturii apărute după anul 2000, dar complet ignorat în cele anterioare.

La fel, nu am fost selectat în antologii înainte de 1989, întrebaţi-i pe

distinşii antologatori: chiar de ce? Eu ştiu şi mi-e jenă să răspund în locul

dumnealor, ieri colaboraţionşti înflăcăraţi, convertiţi mai apoi la

democraţie.

Preocupările mele încearcă să meargă în alte direcţii: să-mi duc

până la capăt proiectele, să-mi editez lucrările, că mai rău decât lui Ion

Budai-Deleanu n-o să-mi fie, tocmai mie, care am încercat să repar puţin

din nedreptăţile, care s-au făcut şi încă se fac probabil celui mai mare

poet român. Să mă ierte Mihai Eminescu, dar Ion Budai este altceva, aşa

cum nici marele singuratic de la Lemberg nu este Mihai Eminescu.

Fiecare, în secolul său şi în creaţia sa, a încercat să atingă absolutul şi

chiar a reuşit.

Opera unui scriitor primează înaintea părerilor unui istoric şi

critic literar, avizat întotdeauna, dar modelat de diferite concepţii,

realităţi sau relaţii. Dacă există creaţia, oricât de ascunsă pe raftul unei

biblioteci cu cheile pierdute, orice s-ar întâmpla, în afară de sfârşitul

lumii sau de dispariţia cărţilor prin foc sau altă calamitate, opera face

parte, oricum, din istoria literaturii.